หลักการของอุตสาหกรรมภาพยนตร์

movie-thai

 

ภาพยนตร์ เป็นสื่อที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของมนุษย์ บันทึกเรื่องราวต่างๆ อีกทั้งยังเป็นสื่อที่มีอิทธิ์พลต่อผู้คนทั้งในด้านของความคิดและพฤติกรรม ที่เป็นสื่อประเภทบันเทิงที่เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยและยังเป็นสื่อที่สามารถเอาไว้แลกเปลี่ยนเผยแพร่วัฒนธรรมที่มีศักยภาพสูง ที่สามารถเปลี่ยนความคิดของคนทั่งโลกได้ไม่ยาก ตลาดภาพยนตร์ของประเทศต่างๆในเอเชีย กลุ่มตะวันออกกลาง สหรัฐอาหรับเอมิเรสตเรต เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้ โดยหารายได้จากผู้ชมที่เข้าไปซื้อบัตรชมภาพยนตร์ อีกตลาดก็คือเอเชียตะวันออกไกลมี ญี่ปุ่น จีน เกาหลี เป็นอีกตลาดที่ใหญ่และก็มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายบัตรเข้าชมภาพยนตร์เช่นกัน ตลาดเอเชียใต้ก็เช่นกัน ประเทศอินเดียเป็นตลาดใหญ่ของกลุ่มเอเชียใต้ และตลาดประเทศอาเชียน ก็หารายได้ส่วนใหญ่จากการขายบัตรเข้าชม แต่ในกลุ่มอาเชียนได้เงินจากการขายบัตรน้อยกว่า

อุสาหกรรมภาพยนตร์นี้ปีๆหนึ่งทำรายได้ให้ประเทศไทย 26,184 ล้านบาท ในส่วนของรัฐบาลก็ได้มีการส่งเสริมในเรื่องนี้โดย มีนโยบายดังต่อไปนี้

1.เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพสร้างงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงเป็นระบบในทุกระดับชั้นความรู้ ส่งเสริมให้เกิดความชำนาญแลความคิดสร้างสรรค์

2.ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม จากวัฒนธรรมของชาติเพื่อนเพื่อนำรายได้เข้าประเทศ

จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุสาหกรรมภาพยนตร์เพื่อใช่ในการขับเคลื่อนอุสาหกรรมภาพยนตร์โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และให้มีกลไกในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การ ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม และพัฒนาประเทศไทยต่อไป